Partneralimentatie

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet Herziening Partneralimentatie in werking getreden. Hierdoor wordt de maximale duur van nieuwe alimentatieverplichtingen in veel gevallen aanzienlijk beperkt ten opzichte van voorgaande jaren.

Beperking wettelijke duur alimentatieplicht

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de maximale alimentatieduur ingekort. De lange alimentatieduur werd door veel alimentatieplichtigen als onrechtvaardig ervaren en is vaak een bron van conflicten geweest. Bovendien remde het alimentatiegerechtigden, veelal vrouwen, in hun economische zelfstandigheid. Door de alimentatieduur te verkorten hoopt de overheid dat alimentatiegerechtigden sneller weer financieel zelfstandig op eigen benen staan en dat het aantal alimentatieprocedures aanzienlijk afneemt.

Volgens de nieuwe wet duurt een verplichting tot het betalen van partneralimentatie maximaal de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Hierop gelden een aantal uitzonderingen:

1. Als het huwelijk langer dan 15 jaren heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de partneralimentatie op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt.

2. Als het huwelijk langer dan 15 jaren heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór of op 1 januari 1970, dan eindigt de partneralimentatie na 10 jaren.

3. Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt. In onderling overleg of bij rechterlijke beschikking kan een andere duur worden vastgesteld. In schrijnende gevallen kan door de rechtbank de termijn worden verlengd. Gedacht kan worden aan de situatie dat een alimentatiegerechtigde zorg draagt voor een ernstig ziek of gehandicapt kind.

De nieuwe regels gaan alleen gelden voor nieuwe gevallen. Als het verzoekschrift voor 1 januari 2020 is ingediend of er vóór 1 januari 2020 een onderhoudsbijdrage is afgesproken of vastgesteld, blijven de huidige maximale termijnen gelden. Dit geldt ook als na 1 januari 2020 om een herziening van een eerder vastgestelde onderhoudsbijdrage wordt verzocht. In alle andere gevallen gelden de nieuwe termijnen.

Heeft u vragen over de nieuwe en/of oude regelingen met betrekking tot Partneralimentatie, neemt u dan contact met ons op.

Coaching

Patronen die we al vroeg in ons leven hebben ontwikkeld kunnen zich op een gegeven moment tegen ons keren. In plaats van ons te dienen, werken ze beperkend. Ze kosten energie in plaats van dat ze ons vooruitgang opleveren. Er komt een moment waarop het niet meer goed voelt, een moment waarop je wilt kiezen voor het loslaten van het oude patroon.

Zicht Coaching en Mediation werkt conform het reglement en de gedragsregels van het MfN. De beroepsregels zijn een waarborg voor kwaliteit. Ook werken we samen met Regiomediation.

SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als partners in ouderschap.